Projectcyclus

Watercycle combineert vakinhoudelijk kennis met uitgebreide ervaring op het gebied van proces- en projectmanagement.

De klassieke projectcyclus bestaat uit projectidentificatie, voorbereiding, analyse/appraisal, financiering, uitvoering & monitoring en de evaluatie.

Analyse / Appraisal Voorbereiding Financiering Uitvoering en Monitoring Evaluatie Identificatie

1. Identificatie

In deze fase worden de projectvisie en de focus geïdentificeerd. De identificatiefase wordt vaak door de opdrachtgever zelf uitgevoerd. Watercycle kan ondersteuning verlenen bij het schrijven van visiedocumenten als medeontwikkelaar van een onderzoeks- of projectidee of ondersteunen als referent voor het beoordelen van een onderzoeks- of projectvoorstel.

2. Voorbereiding

In de voorbereidingsfase wordt een ge´dentificeerd idee ontwikkeld tot een gedetailleerd voorstel, waarin rekening wordt gehouden met de technische, economische, financiële, sociale, milieukundige en institutionele aspecten van het project. In deze fase wordt bekeken wat de beste methoden zijn om de uiteindelijke doelstellingen van het project te bereiken.

Watercycle kan in deze fase ondersteuning verlenen op zowel vakinhoudelijk als procesmatig gebied door het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, (functioneel) ontwerpanalyses en als procesbegeleider, bij het organiseren en leiden van workshops waarin bijvoorbeeld probleemstellingen worden vertaald naar concrete projectdoelen of als deelnemer van een klankbordgroep of projectcommissie.

3. Analyse/appraisal

Deze fase is met name van belang voor grote (inter)nationale projecten gefinancierd door de EU, Wereldbank of Asian Development Bank. Het projectvoorstel wordt in deze fase onderzocht en beoordeeld door de donor op technische, financiële, economische, milieu-, marketing- en managementaspecten en op mogelijke sociale gevolgen.

4. Financiering

In deze fase worden na inhoudelijke goedkeuring van de donor de financiële planning tot in detail uitgewerkt, beoordeeld, contracten opgesteld en uiteindelijk de contracten getekend.

Voor projecten in eigenbeheer is dit de fase waarin het gedetailleerde projectvoorstel met financiële onderbouwing ter goedkeuring wordt voorgelegd aan bijvoorbeeld het bestuur.

In vereenvoudigde projectcycli worden de eerste vier fasen van de projectcylus ook wel samengevat onder de noemer definitie van een visie, doelen, bronnen en planning.

5. Uitvoering & monitoring

In deze fase start de daadwerkelijk uitvoering van het project. Het is belangrijk om meteen vanaf de eerste dag de voortgang van het project te monitoren en te kijken of de projectdoelen ook verwezenlijkt kunnen worden. De doelen dienen dan ook in de eerdere fasen zo te zijn geformuleerd dat monitoring mogelijk is. Waar nodig kan door goede monitoring het project worden bijgestuurd.

Watercycle kan in deze fase uitgebreide vakinhoudelijke kennis inzetten. Daarnaast heeft Watercycle veel ervaring in projectmanagement, en directievoeringen van gecompliceerde projecten.

6. Evaluatie

Ten slotte wordt het project na uitvoering geëvalueerd. De uiteindelijke resultaten van het project worden vergeleken met de verwachte uitkomsten.

Watercycle heeft veel ervaring in het uitvoeren van evaluatiestudies (zowel ex-ante als ex-post) en kan opdrachtgevers ondersteunen bij het uitvoeren van evaluatiestudies, het genereren van feedback en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst. Naast een procesmatige evaluatie draagt de brede vakinhoudelijke kennis van Watercycle zorg voor een gedegen inhoudelijke projectevaluatie.

Voorbeeld projecten:

 • Analyseren opties voor aanbesteding grond- en oppervlaktewatermeetnet en begeleiding aanbesteding
 • Aanbesteding grond- en oppervlaktewatermeetnet
 • Ontwerp Functioneel Ontwerp Decision Support System (DSS) Operationeel Waterbeheer
 • Schrijven Functioneel Ontwerp BeslissingsOndersteunend Systeem (BOS) Water
 • Directievoering BeslissingsOndersteunend Systeem (BOS) Waterbeheer, Waterschap Zuiderzeeland
 • Begeleiden van normeringsstudie wateroverlast (Nationaal Bestuursakkoord Water, Water Beleid 21ste eeuw), waaronder definiŰren van rekeneenheden en data-mining, Waterschap Zuiderzeeland
 • Begeleiden van het opstellen en implementeren van waterkansenkaarten voor landbouw en stedelijk gebied in Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland
 • Begeleiden ontwikkelingen waterkansenkaarten Noord-Nederland, Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Reest en Wiede, Velt en Vecht, Zuiderzeeland en Wetterskip Fryslân
 • Projectleiding van Interreg IIIB: FLOWS (Floodplain, Landuse, Optimization, Workable, Sustainability) projecten.
 • Begeleiding van het opstellen van een raamwerk voor Beslissingsondersteunende Systemen (BOS) in het waterbeheer, Waterschap Hunze en Aa's, Waterschap Zuiderzeeland en Wetterskip Fryslân.
 • Evaluatie wateraanvoer in de Noordoostpolder
 • Assessment of Process and Performance of Rehabilitation Assistance to Irrigation Systems, Nepal
 • Database management evaluatie van het International Water Management Institute, Pakistan
 • Monitoring and evaluation of land preparation performance in irrigated agriculture, Sri Lanka

Terug naar boven